IRC TECHNOLOGIES LIMITED

"Accelerating innovation to connect and secure the world"
"มืออาชีพ ได้มาตรฐาน ทันเวลา พัฒนาต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า"

Calibration Services

Calibration Services

ศูนย์บริการของเราได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Keysight Technologies ในการให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริการสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ศูนย์บริการของเรายังได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานเลขที่ มอก 17025 (ISO/IEC 17025) ตั้งแต่ปี 2555

นอกจากการสอบเทียบตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว เรายังสามารถให้บริการสอบเทียบตามขั้นตอนเฉพาะ (Customized Calibration) เพื่อให้ได้ตามคุณภาพ และราคาตามเป้าหมายที่กำหนด เรามีอุปกรณ์มาตรฐานที่หลากหลาย และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ พร้อมสำหรับให้บริการงานด้านการสอบเทียบในรูปแบบต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

Onsite Calibration Service

เราสามารถให้บริการแบบ Onsite Calibration แก่ลูกค้าที่ต้องการให้ระบบมี Down-Time น้อยที่สุดจากการทำการสอบเทียบอุปกรณ์ บริการนี้ช่วยให้ลูกค้าลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าในการรับ-ส่งอุปกรณ์ รวมถึงความเสียหายระหว่างการจัดส่งอุปกรณ์ได้

Urgent Response

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการสอบเทียบแบบเร่งด่วน เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์มาตรฐานที่หลากหลาย รองรับความต้องการของลูกค้า ที่ต้องทำงานภายใต้ความกดดันให้เสร็จตามกำหนดเวลา

Pickup and Delivery

เรามีบริการรับ-ส่งอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในเขดกรุงเทพฯ และปริมณฑล อุปกรณ์จะถูกจัดส่งโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งภายในจะถูกห่อหุ้มเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต และมีวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง

ในกรณีที่ลูกค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เราจะใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าที่เราได้ตรวจสอบคุณภาพแล้วเท่านั้น

Calibration Services Report

เราจะจัดทำรายงานสรุปรายละเอียดการสอบเทียบของแต่ละอุปกรณ์ ส่งมอบให้กับลูกค้าพร้อมกับอุปกรณ์ เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงานได้อย่างสะดวก