Service & Solutions

Consultancy

IRC Technologies เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบทางด้าน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อ Keysight ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศ สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นศูนย์บริการครบวงจรที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น ทางการ ให้บริการสอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องมือวัดที่ความถี่สูงสุด 50 GHz ซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ทางบริษัทสามารถรวบรวมเครื่องมือวัด จากหลายยี่ห้อ เพื่อตอบสนองความต้องการตามโจทย์และงบประมาณของ ลูกค้า การหาเครื่องมือวัดเพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่เลิกผลิตไปแล้ว รวมไปถึง การให้คำปรึกษา

การฝึกอบรมการใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราโดยส่วนมากจะประกอบไป ด้วย บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา กองทัพ และหน่วยงานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทางบริษัทจึงพยายามให้ลูกค้า ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีเข้ามาโดยการจัดอบรม สัมนาโดยทีมงานของเรา และผู้เชียวชาญจากบริษัทผู้ผลิต อีกทั้งเพื่อให้ลูกค้า สามารถใช้งานเครื่องมือวัดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ